Trắc nghiệm Chia một số thập phân với một số tự nhiên có đáp án (Thông hiểu)

  • 1317 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Cho phép chia sau:

Giá trị của số dư trong phép chia trên là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta dóng dấu phẩy của số bị chia theo một đường thẳng đứng từ trên xuống dưới như sau:

Ta thấy số 5 đứng ở hàng phần trăm nên có giá trị là 5100 = 0,05.

Vậy số dư của phép chia đã cho là 0,05.


Câu 2:

Tìm x biết: 5 × x = 82,7

Xem đáp án

Đáp án D

5 × x = 82,7

x = 82,7 : 5

x = 16,54

Vậy x = 16,54.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

(190,4 : 8) : 4 + 3,5 = ...

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

190,4:8:4+3,5=23,8:4+3,5=5,95+3,5=9,45

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 9,45.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án

Đáp án B

Số cần điền vào ô trống thứ hai là:

657,6 : 12 = 54,8

Số cần điền vào ô trống thứ nhất là:

54,8 : 4 = 13,7

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là: 13,7; 54,8.


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ trống

4,6 + 201,25 : 23…..13,35

Xem đáp án

Đáp án C

4,6+201,25:23=4,6+8,75=13,35

Mà 13,35 = 13,35 nên 4,6 + 201,25 : 23 = 13,35


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận