Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 591 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm trong phát biểu sau đây:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở ..... thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ta thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một chữ số 0.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,01 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,01 ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó hai chữ số 0.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,001 ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó ba chữ số 0. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,001 ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó ba chữ số 0.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận