Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 1274 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.


Câu 2:

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm trong phát biểu sau đây:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở ..... thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.


Câu 3:

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ta thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một chữ số 0.


Câu 4:

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,01 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,01 ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó hai chữ số 0.


Câu 5:

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,001 ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó ba chữ số 0. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,001 ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó ba chữ số 0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận