Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 1126 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Tìm y biết: 45 : y = 2,5

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

45:y=2,5y=45:2,5y=18

Vậy y = 18.


Câu 2:

Phép chia nào sau đây có thương nhỏ nhất?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

27:0,25=108243:4,5=5463:1,8=3590:3,6=25

Mà 25 < 35 < 54 < 108

Vậy phép tính có thương nhỏ nhất là 90 : 3,6.


Câu 3:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

486 : 36 … 378 : 2,8

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

486 : 3,6 = 135;

378 : 2,8 = 135

Mà 135 = 135

Do đó 486 : 3,6 = 378 : 2,8.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tính nhẩm: 36 : 0,01 = ...

Xem đáp án

Đáp án C

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một, hai, ba, … chữ số 0 rồi bỏ dấu phẩy ở số chia.

Do đó ta có: 36 : 0,01 = 3600 : 1 = 3600.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3600.


Câu 5:

Tính: 18 : 0,24

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt tính và thực hiện phép chia ta như sau:

- Phần thập phân của số 0,24 có hai chữ số.

- Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số 18 được 1800; bỏ dấu phẩy ở số 0,24 được 24.

- Thực hiện phép chia 1800 : 24.

Vậy 18 : 0,24 = 75.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận