Trắc nghiệm chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân (Nhận biết)

  • 1471 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Cô giáo cho phép tính 13 : 5, bạn Hà đặt tính và thực hiện phép tính chia như sau.

Theo em, bạn Hà đặt tính và thực hiện tính như vậy đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt tính và thực hiện phép như sau:

Vậy bạn Hà đã đặt tính và thực hiện phép chia đúng.


Câu 2:

Tính: 35 : 2

Xem đáp án

Đáp án D

Ta đặt tính và thực hiện phép tính chia như sau:

Vậy 35 : 2 = 17,5


Câu 3:

Điền số thập phân ở dạng gọn nhất vào ô trống: 5 : 8 = ...

Xem đáp án

Đáp án A

Ta đặt tính và thực hiện phép tính chia như sau:

Vậy số cần điền vào ô trống là 0,625.


Câu 4:

Điền số thập phân ở dạng gọn nhất vào ô trống: 162 : 15 = ...

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt tính và thực hiện phép tính chia ta có:

Vậy số cần điền vào ô trống là 10,8.


Câu 5:

261 : 18 = 15,5. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta đặt tính và thực hiện phép tính chia ta có:

261 : 18 = 14,5

Vậy phép tính đã cho là sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận