Trắc nghiệm Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia có đáp án

  • 1214 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cơ cấu theo thành phần kinh tế phản ánh

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cơ cấu theo thành phần kinh tế cho biết sự tồn tại của các thành phần tham gia hoạt động kinh tế. Cơ cấu theo thành phần kinh tế phản ánh khả năng khai thác năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế.


Câu 2:

Theo cách phân loại phổ biến hiện nay, cơ cấu nền kinh tế không bao gồm bộ phận nào sau dây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo cách phân loại phổ biến hiện nay, cơ cấu nền kinh tế bao gồm bộ phận cơ cấu ngành kinh tế, thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ.


Câu 3:

Cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt điều gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cơ cấu thành phần kinh tế được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất. Các thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt việc sở hữu kinh tế theo thành phần.


Câu 4:

Cơ cấu ngành kinh tế không phản ánh

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cơ cấu ngành là bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội, việc sử dụng lao động theo ngành và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.


Câu 5:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta từ khi đổi mới đến nay diễn ra theo xu hướng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta từ khi đổi mới đến nay diễn ra theo xu hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

4 tháng trước

Thùy Linh

okeeee

Bình luận


Bình luận

nguyễn thị thanh phương
22:49 - 28/01/2024

tại sao câu 2 lại là b trong khi phần giải thích có ghi mà