Trắc nghiệm Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp và song song (Thông hiểu)

  • 1240 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có …….điểm chung

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Đoạn mạch mắc nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có 1 điểm chung


Câu 2:

Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có ……. điểm chung

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Đoạn mạch song song thì hai dụng cụ đo có 2 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có 2 điểm chung


Câu 3:

Cho mạch điện như sơ đồ sau:

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I=I1=I2=...=In

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau


Câu 4:

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, ……….tại mọi điểm đều………….

Xem đáp án

Đáp án B

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện tại mọi điểm đều bằng nhau


Câu 5:

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Hiệu điện thế: U=U1+U2+...+Un

⇒ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi đèn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận