Trắc nghiệm Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp và song song (Vận dụng)

  • 1110 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ2. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì đèn 1 mắc song song với đèn 2, nên ta có: I=I1+I2 (1)

Theo đề bài ta có: I=0,54AI1=2I2

Thay vào (1), ta được:

I=2I2+I2=0,54I2=0,18A,I1=0,36A


Câu 2:

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,6A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ1. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì đèn 1 mắc song song với đèn 2, nên ta có: I=I1+I2 (1)

Theo đề bài ta có: I=0,6AI2=2I1

Thay vào (1), ta được:

I=I1+2I1=0,6I1=0,2A,I2=0,4A


Câu 3:

Cho mạch điện như hình sau:

Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hiệu điện thế U13 =?

Xem đáp án

Đáp án D

Hai đèn mắc nối tiếp nhau nên ta có: U13=U12+U23

Thay số vào, ta được: U13=2,4+2,5=4,9V


Câu 4:

Cho mạch điện như hình sau:

Biết các hiệu điện thế U23 = 11,5V; U13 = 15,8V. Hiệu điện thế U12 =?

Xem đáp án

Đáp án A

Hai đèn mắc nối tiếp nhau nên ta có: U13=U12+U23

Thay số vào, ta được: 15,8=U12+11,5U12=15,811,5=4,3V


Câu 5:

Cho mạch điện như hình sau:

Biết các cường độ dòng điện I1 = 0,5A; I2 = 1A. Cường độ dòng điện I = ?

Xem đáp án

Đáp án B

Hai đèn mắc song song nên ta có: I=I1+I2

Thay số vào, ta được: I=0,5+1=1,5A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

An Phạm
16:08 - 26/04/2022

ITS SUCK OK