Trắc nghiệm Diện tích hình tròn có đáp án (Nhận biết)

  • 1313 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào?

Xem đáp án

Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Công thức tính diện tích hình tròn đó là:

Xem đáp án

Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. Khi đó ta có công thức tính diện tích hình tròn là:

S = r x r x 3,14

Trong đó, S là diện tích hình tròn

r là bán kính hình tròn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Khi biết đường kính của hình tròn, muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào?

Xem đáp án

Khi biết đường kính của hình tròn, muốn tính diện tích hình tròn, trước hết ta tính bán kính theo công thức r = d : 2, sau đó tính diện tích theo công thức S = r x r x 3,14.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khi biết chu vi hình tròn (C), muốn tính diện tích hình tròn (S) ta làm thế nào?

Xem đáp án

Khi biết chu vi hình tròn (C), muốn tính diện tích hình tròn (S) ta tính bán kính theo công thức r = C : 3,14 : 2. Sau đó tính diện tích theo công thức S = r x r x 3,14.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Khi biết diện tích hình tròn, muốn tính bán kính hình tròn ta làm thế nào?

Xem đáp án

Từ công thức tính diện tích S = r x r x 3,14, ta có r x r = S : 3,14. Sau đó lập luận để tìm ra bán kính r.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận