Trắc nghiệm Diện tích hình tròn có đáp án (Vận dụng)

  • 1426 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Chu vi của mặt bàn hình tròn có diện tích S = 153,86 dm2là ... dm.

Xem đáp án

Tích của bán kính và bán kính là:         

153,86 : 3,14 = 49 (dm2)

Vì 7 × 7 = 49 nên bán kính của mặt bán đó là 7dm.

Chu vi mặt bàn đó là:      

S = 7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Đáp số: 43,96dm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 43,96.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong sân trường người ta trồng hai bồn hoa hình tròn. Bồn trồng hoa cúc có đường kính 5m. Bồn trồng hoa hồng có chu vi 9,42m. Hỏi bồn hoa nào có diện tích lớn hơn?

Xem đáp án

Bán kính của bồn trồng hoa cúc là:          

5 : 2 = 2,5 (m)

Diện tích của bồn trồng hoa cúc là:        

2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625 (m2)

Bán kính của bồn trồng hoa hồng là:        

9,42 : 3,14 : 2 = 1,5 (m)

Diện tích của bồn trồng hoa hồng là:       

1,5 × 1,5 × 3,14 = 7,065 (m2)

Ta có 19,625m2 > 7,065m2.

Vậy bồn trồng hoa cúc có diện tích lớn hơn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho hình tròn tâm O bán kính 6cm. Biết diện tích phần tô màu bằng 56% diện tích hình tròn. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem đáp án

Diện tích hình tròn tâm O là:      

6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

Diện tích phần tô màu là:         

113,04 : 100 × 56 = 63,3024 (cm2)

Diện tích tam giác ABC là:        

113,04 − 63,3024 = 49,7376 (cm2)

Đáp số: 49,7376

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 8m. Ở giữa vườn người ta đào một cái giếng hình tròn có bán kính 1,6m.

Vậy diện tích phần đất còn lại sau khi đào giếng là ...m2

Xem đáp án

Diện tích mảnh vườn hình vuông là:

8 × 8 = 64 (m2)

Diện tích cái giếng là:   

1,6 × 1,6 × 3,14 = 8,0384 (m2)

Diện tích phần đất còn lại sau khi đào giếng là:   

64 − 8,0384 = 55,9616 (m2)

Đáp số: 55,9616.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 55,9616.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng bằng 45 chiều dài. Ở giữa vườn người ta xây một cái bể hình tròn có bán kính 2m. Phần đất còn lại để trồng rau, trung mỗi mét vuông thu hoạch được 2kg rau. Mỗi ki-lô-gam rau bán với giá 6000 đồng. Hỏi trên mảnh vườn đó người ta đó thu được bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Chiều rộng mảnh vườn đó là:         

35 ×45  = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:     

35 × 28 = 980 (m2)

Diện tích của cái bể là:   

2 × 2 × 3,14  =12,56 (m2)

Diện tích phần đất để trồng rau là:      

980 − 12,56 = 967,44 (m2)

Trên mảnh vườn đó người ta thu được số ki-lô-gam rau là:       

967,44 × 2 = 1934,88 (kg)

Người ta thu được tất cả số tiền là:       

6000 × 1934,88 = 11609280 (đồng)

Đáp số: 11609280 đồng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận