Trắc nghiệm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có đáp án (Vận dụng)

  • 1333 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài hơn chiều cao 5cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Xem đáp án

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:   

4,25 × 3 = 12,75 (cm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:     

12,75 − 5 = 7,75 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:     

(4,25 + 12,75) × 2 × 7,75 = 263,5 (cm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:      

4,25 × 12,75 = 54,1875 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

263,5 + 54,1875 × 2 = 371,875 (cm2)

Đáp số: 371,875cm2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Người ta làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng là 9cm và chiều cao là 6cm.

Diện tích bìa dùng để làm cái hộp đó nếu không tính mép dán là ….. cm2

Xem đáp án

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(12 + 9) × 2 = 42 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

42 × 6 = 252 (cm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

12 × 9 = 108 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

252 + 108 × 2 = 468 (cm2)

Vì diện tích toàn phần của cái hộp chính bằng diện tích bìa dùng để làm cái hộp nên diện tích bìa dùng để làm cái hộp đó là 468cm2.

Đáp số: 468cm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 468.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

 Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 12cm2 (biết rằng chỉ quét vôi bên trong phòng)?

Xem đáp án

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung quanh của căn phòng đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của căn phòng đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:  

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Một người thợ gò cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 18dm, chiều rộng 8dm, chiều cao bằng 23 chiều dài. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép dán).

Xem đáp án

Chiều cao của thùng tôn đó là:

18 : 3 × 2 = 12 (dm)

Diện tích xung quanh của thùng tôn đó là:  

(18 + 8) × 2 × 12 = 624 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn đó là:

18 × 8 = 144 (dm2)

Diện tích tôn dùng để làm thùng là:        

624 + 144 = 768 (dm2)

Đáp số: 768dm2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Người ta xây dựng tường rào xung quanh một cái hồ hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng kém chiều dài 23,5m, bức tường cao 1,6m. Cứ mỗi mét vuông tiêu tốn hết 40000 đồng. Hỏi xây bức tường đó hết tất cả bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Chiều rộng cái hồ đó là :

45 − 23,5 = 21,5 (m)

Diện tích bức tường rào đó được xây lên là:    

(45 + 21,5) × 2 × 1,6 = 212,8 ()

Số tiền dùng để xây bức tường rào đó là:  

40000 × 212,8 = 8512000 (đồng)

Đáp số: 8512000 đồng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận