Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 (có đáp án): Chính sách quốc phòng an ninh (phần 1)

  • 9518 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.


Câu 2:

Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.


Câu 3:

Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.


Câu 4:

Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.


Câu 5:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách quốc phòng và an ninh.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Trương Đan Khang

Bình luận


Bình luận