Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 (có đáp án): Chính sách đối ngoại

  • 3869 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chính sách đối ngoại có vai trò

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Chính sách đối ngoại có vai trò nâng cao vị thế nước ta trên thế giới.


Câu 2:

Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.


Câu 3:

Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.


Câu 4:

 Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là giữ vững môi trường hòa bình.


Câu 5:

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận