Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 (có đáp án): Chính sách đối ngoại

  • 5647 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chính sách đối ngoại có vai trò

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Chính sách đối ngoại có vai trò nâng cao vị thế nước ta trên thế giới.


Câu 2:

Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.


Câu 3:

Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.


Câu 4:

 Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là giữ vững môi trường hòa bình.


Câu 5:

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận