Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 (có đáp án): Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông (phần 2)

  • 5691 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.


Câu 2:

Anh H chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm đã chịu tác động nào của quy luật giá trị?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Anh H chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm đã chịu tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị.


Câu 3:

Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào của quy luật giá trị?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị.


Câu 4:

Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 người trên, anh A đã thực hiện tốt quy luật giá trị. Vì thời gian lao động của anh B là 2 giờ như vậy anh B đã thực hiện đúng quy luật giá trị. Còn anh C thời gian lao động cá biệt là 3 giờ vượt quá thời gian xã hội thừa nhận nên anh C đã vi phạm quy luật giá trị. Như vậy, với thời gian lao động cá biệt của anh A là 1 giờ nhỏ hơn thời gian xã hội thừa nhận, do đó anh B thực hiện tốt quy luật giá trị.


Câu 5:

Nếu sau này trở thành chủ doanh nghiệp. Để kinh doanh có lãi, em cần vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất từng sản phẩm thông qua biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Để kinh doanh có lãi thì thời gian lao động cá biệt phải phù hợp thời gian lao động xã hội cần thiết.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
14:19 - 06/11/2022

hay