Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7 (có đáp án): Thực hiện nền KT nhiều thành phần (phần 2)

  • 4358 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Hành động nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Tích cực tham gia các hoạt động xã hội là hành động không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.


Câu 2:

Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần là vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.


Câu 3:

Tập đoàn Macdonan xin cấp phép để thành lập công ty tại Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Tập đoàn Macdonan xin cấp phép để thành lập công ty tại Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.


Câu 4:

Bạn A thắc mắc: Tại sao nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội mà lại có thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Em sẽ dùng ý kiến nào dưới đây để giải thích cho bạn hiểu?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Do nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội nên có thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.


Câu 5:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nhà nước.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

2 năm trước

Quan Le

Bình luận


Bình luận