Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8 (có đáp án): Chủ nghĩa xã hội (phần 2)

  • 13676 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa.


Câu 2:

Chủ trương “hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới của chủ nghĩa xã hội ở nước ta được thể hiện ở đặc trưng cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Chủ trương “hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới của chủ nghĩa xã hội ở nước ta được thể hiện ở đặc trưng có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Câu 3:

Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là sự tồn tại đan xen lẫn nhau và đấu tranh với nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ.


Câu 4:

Đời sống của nhân dân giữa các vùng, miền của đất nước còn có sự chênh lệch là đặc điểm của thời kì quá độ trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Đời sống của nhân dân giữa các vùng, miền của đất nước còn có sự chênh lệch là đặc điểm của thời kì quá độ trong lĩnh vực xã hội.


Câu 5:

Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng, văn hóa khác nhau


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

1 năm trước

Sophia

Y

4 tháng trước

YANKY Official

K

3 tháng trước

Khải Phan

D

2 tháng trước

Duy Nguyễn Hoàng

Bình luận


Bình luận