Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9 (có đáp án): Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 2)

  • 9945 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước ra đời khi nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.


Câu 2:

Nhà nước xuất hiện do đâu?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhà nước xuất hiện do ý chí của giai cấp thống trị.


Câu 3:

Bản chất của nhà nước là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Nhà nước mang bản chất của giai cấp thống trị.


Câu 4:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân.


Câu 5:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận