Trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm có đáp án (Tiếp) (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1118 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Để tìm 25% của 50 ta làm như sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn tìm 25% của 50 ta có thể lấy 50 chia cho 100 rồi nhân với 25 hoặc lấy 50 nhân với 25 rồi chia cho 100.


Câu 2:

Tìm 18% của 235

Xem đáp án

Đáp án B

18% của 235 là:

235 : 100 × 18 = 42,3

Hay 18% của 235 là:

235 × 18 : 100 = 42,3


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống: 24% của 450kg là ... kg

Xem đáp án

Đáp án C

24% của 450kg là:        

450 : 100 × 24 = 108 (kg)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 108.


Câu 4:

Một tổ sản xuất được 900 sản phẩm. Bác Minh làm được 16% tổng số sản phẩm của tổ đó. Hỏi bác Minh làm được bao nhiêu sản phẩm?

Xem đáp án

Đáp án B

Bác Minh làm được bao số sản phẩm là:        

900 : 100 × 16 = 144 (sản phẩm)

Đáp số: 144 sản phẩm.


Câu 5:

Một xưởng may đã dùng hết 780m vải để may quần áo, trong đó số vải may áo chiếm 52,5%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Đáp án D

Số vải dùng để may áo là:       

780 : 100 × 52,5 = 409,5 (m)

Đáp số: 409,5m.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận