Trắc nghiệm Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương có đáp án (Vận dụng)

  • 1139 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

 Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Diện tích của mặt bên DAMQ là … cm2.

Xem đáp án

Ta có MNPQ là hình chữ nhật nên ta có:  MQ = NP = 28cm.

ABNM là hình chữ nhật nên ta có:   AM = BN = 45cm.

Diện tích mặt bên DAMQ là:        

45 × 28 = 1260 (cm2)

Đáp số: 1260cm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1260.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

Tổng diện tích của mặt bên ADHE và mặt đáy ABCD là:

Xem đáp án

VD = EF = HG = 28dm;

DH = AE = CG = BF = 12dm.

Diện tích mặt bên ADHE là:     

12 × 15 = 180 (dm2)

Diện tích mặt đáy ABCD là:

28 × 15 = 420 (dm2)

Tổng diện tích của mặt bên ADHE và mặt đáy ABCD là:

180 + 420 = 600(dm2)

Đáp số: 600dm2.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hình lập phương như bên dưới:

Diện tích 4 mặt của hình lập phương là … cm2.

Xem đáp án

Diện tích một mặt hình lập phương đó là:            

5 × 5 = 25 (cm2)

Mà hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau nên diện tích 4 mặt của hình lập phương đó là:                    

25 × 4 = 100 (cm2)

Đáp số : 100.

Vậy đáp án cần điền vào ô trống là 100.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Cho hình lập phương có diện tích 6 mặt là 384dm2.

Vậy độ dài cạnh của hình lập phương đó là …. dm.

Xem đáp án

Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau nên diện tích một mặt của hình lập phương đó là:                            

384 : 6 = 64 (dm2)

Vì 8 × 8 = 64 nên độ dài cạnh hình vuông là 8dm.

Vậy độ dài cạnh hình lập phương đó là 8dm.

Đáp án đúng điền vào ô trống là 8.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

Biết diện tích mặt đáy ABCD là 570cm2. Tính diện tích mặt bên DAEH

Xem đáp án

Vì hình đã cho là hình hộp chữ nhật nên ta có:

AB = DC = EF = HG = 38m;

AE = CG = DH = BF = 26cm;          

AD = BC = HE = GF.

Độ dài cạnh AD là:

570 : 38 = 15 (cm)

Diện tích mặt bên DAEH là:

26 × 15 = 390 (cm2)

Đáp số: 390cm2.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận