Trắc nghiệm Hình tròn. Đường tròn có đáp án (Thông hiểu)

  • 1220 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính chu vi hình tròn có bán kính là 5cm.

Xem đáp án

Chu vi hình tròn đó là:

5 × 2 × 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Chu vi tròn có đường kính 25dm là  ....dm.

Xem đáp án

Chu vi hình tròn đó là:

25 × 3,14 = 78,5 (dm)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 78,5.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đường kính của hình tròn có chu vi C = 15,7cm là:

Xem đáp án

Đường kính của hình tròn đó là:

15,7 : 3,14 = 5 (cm)

Đáp số: 5cm.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bán kính của hình tròn có chu vi C = 50,24m là ... m.

Xem đáp án

Bán kính của đường tròn đó là:

50,24 : 3,14 : 2 = 8 (m)

Đáp số: 8m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 8.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,6m.

Chu vi bánh xe đó là ... m.

Xem đáp án

Chu vi bánh xe đó là:

0,6 × 3,14 = 1,884m

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1,884.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận