Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 37 (có đáp án): Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

  • 3281 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…2….Trang…190...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích thành lập Đồng minh những người cộng sản?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…2….Trang…190...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do những ai soạn thảo?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2….Trang…190...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2….Trang…190...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…2….Trang…190...SGK Lịch sử 10 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận