Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 15 (có đáp án): Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (P2)

  • 2017 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phong trào Ngũ tứ ở Tung Quốc bùng nổ ngày

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Mục đích của phong trào Ngũ tứ (1919) ở Trung Quốc là gì?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Mở đầu phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là cuộc đấu tranh của

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc (năm 1919) là

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận