Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 16 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • 11521 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước phương Tây đã thay đổi chính sách đối với các nước thuộc địa ở Đông Nam Á như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…83...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng nét nổi bật về kinh tế của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…84...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Đặc điểm chung về tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…84...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Nét nổi bật về tình hình xã hội của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…84...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…84...SGK Lịch sử 11 cơ bản


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Phan Như Quỳnh Thy

2 năm trước

Thương Hoàng

Bình luận


Bình luận