Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 16 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

  • 6287 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục… 2 (phần I)….Trang…84...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á đề ra không phải là

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục… 2 (phần I)….Trang…84...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Đảng Dân tộc do Ác-mét Xu-các-nô lãnh đạo ở nước

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục… 1 (phần II)….Trang…85...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Phong trào Thakin diễn ra ở 

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục… IV….Trang…88...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Ở Đông Nam Á, Đảng Cộng sản được thành lập đầu tiên ở

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục… 2 (phần I)….Trang…84...SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

2 năm trước

võ thị cẩm dang

Bình luận


Bình luận