Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 20 (có đáp án): Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 1873-1884

  • 13419 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…2 (phần I) ….Trang…117...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Chớp cơ hội triều Nguyễn nhờ giải quyết "vụ Đuy-puy" đang gây rối ở Hà Nội, thực dân Pháp đã phái ai đưa quân ra Bắc?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…2 (phần I) ….Trang…117...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Sự kiện lịch sử nào sau đây gắn với ngày 5 - 11 - 1873?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…2 (phần I) ….Trang…117...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Ngày 16 - 11 - 1873, sau khi có thêm viện binh, Gác-ni-ê đã làm gì?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…2 (phần I) ….Trang…117...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Sự kiện lịch sử nào sau đây diễn ra vào ngàv 19 - 11 - 1873 ở Bắc Kì?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…2 (phần I) ….Trang…117...SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nga Lê

Bình luận


Bình luận