Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 21 (có đáp án): Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam (P2)

  • 6506 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Tuy đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, nhưng thực dân Pháp đã vấp phải sự kháng cự của

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Đại diện phái chủ chiến trong triều đình Huế là

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh hành động của phái chủ chiến trong triều đình Huế?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận