Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới

  • 3875 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

"Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực... " là tuyên bố của ai?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh mẽ đến tình hình

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, công thương nghiệp và giao thông vận tải ở Việt Nam có điều kiện phát triển vì

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền công nghiệp ở Đông Dương có vai trò như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương diễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận