Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (P1) có đáp án

  • 4108 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trật tự thế giới hai cực được hình thành khi nào ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới khi nào ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Đánh giá như thế nào về hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở thế kỉ XX là :

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Tình hình thế giới trong nửa sau của thế kỉ XX là :

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Đức Thành

Bình luận


Bình luận