Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (P1) có đáp án

  • 5500 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Tổ chức cách mạng nào dưới đây là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Đông Dương cộng sản liên đoàn được cải tổ từ tổ chức nào ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Tên gọi chung của các tổ chức quần chúng trong mặt trận Việt Minh ?  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Hình thái vận động chủ yếu của cách mạng tháng Tám 1945 ?  

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Điền thêm thông tin còn thiếu trong câu nói của Hồ Chí Minh: "dù hy sinh tới đâu, dù đốt cháy cả .... cũng phải quyết tâm giành cho được ..."  

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận