CẢ NƯỚC ĐI LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

  • 1195 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Ngày 25-4-1976, Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.


Câu 2:

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976) ở Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976) đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện thuận lợi để đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.


Câu 3:

Tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời từ khi nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976) đã quyết định lấy tên  nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Câu 4:

Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12-1986) là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng trọng tâm là đổi mới về

Xem đáp án

Đáp án B

Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12-1986) là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.


Câu 5:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch 5 năm 1986- 1990 là

Xem đáp án

Đáp án A

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch 5 năm 1986- 1990 là thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận