Trắc nghiệm Lịch sử 12: CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA-TINH (1945 - 2000)

  • 1551 lượt thi

  • 66 câu hỏi

  • 80 phút

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, yếu tố nào là cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc có nhiều biến động khác trước?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Trước sự lớn mạnh của cách mạng Trung Quốc, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thực hiện âm mưu gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Từ năm 1950, Trung Quốc tiểu hành những cải cách quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) trước các câu sau đây

Xem đáp án

A, D đúng.

B,C sai.


Câu 5:

Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận