phong trào dân chủ 1936 – 1939

  • 1076 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, chủ nghĩa phát xít đã nắm được chính quyền ở đâu?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 2:

Chủ nghĩa phát xít có đặc điểm nào để phân biệt với chủ nghĩa tư bản?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 3:

Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thi gian nào? Ở đâu?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 4:

Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế gii là bọn nào?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận