Trắc nghiệm Lịch sử 12 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

  • 910 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội đồng chính phủ và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế họach quân sự Na-va vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Nội dung cơ bản trong bước I của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong đông xuân 1953 – 1954?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lược địch ra những vùng nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận