ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (1930-1945) MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT (P1)

  • 2698 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập có nhiệm vụ cơ bản là

Xem đáp án

Đáp án A

Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập có nhiệm vụ chỉ huy các chiến khu ở Bắc Kì và giúp đỡ cả nước về quân sự.


Câu 2:

Phong trào cách mạng 1930 -1931 có ý nghĩa như

Xem đáp án

Đáp án A

Phong trào 1930 -1931 có ý nghĩa như một cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.


Câu 3:

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là

Xem đáp án

Đáp án C

Trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, trong đó có hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.


Câu 4:

Năm 1938, Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được đổi thành

Xem đáp án

Đáp án A

Năm 1938, Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương.


Câu 5:

Mặt trận được Đảng ta thành lập tháng 7 năm 1936 có tên gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án D

Hội nghị tháng 7-1936 chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận