Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống pháp

  • 998 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu từ lúc nào

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nổ ra đầu tiên ở đâu?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp thể hiện trong các văn kiện lịch sử nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất?

Xem đáp án

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận