Trắc nghiệm Lịch sử 12: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến năm 2000

  • 1076 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc đấu tranh nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở khu vực nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

“Hệ thống Vec-xai - Oa-sinh-ton” được thiết lập vào thời điểm lịch sử nào?=

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận