Trắc nghiệm Lịch sử 12 Việt Nam sau cách mạng tháng Tám

  • 1129 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khó khăn nào lớn nhất đây chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2 - 9 - 1945 vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Câu nào dưới đây thuộc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn đói?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau đây:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận