Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép chia số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 1178 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất?

Xem đáp án

Đáp án D

- Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.                     

- Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.                         

- Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một, hai, ba, … chữ số 0.

Vậy cả A, B, C đều đúng.


Câu 2:

Tính: 39,15 : 2,7

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

Vậy 39,15 : 2,7 = 14,5.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống: 98 : 8 = ...

Xem đáp án

Đáp án D

Ta đặt và thực hiện phép tính chia như sau:

Vậy 98 : 8 = 12,25

Đáp án đúng cần điền vào ô trống là 12,25.


Câu 4:

Tính nhẩm: 22,7 : 0,01

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,… chữ số. Vì ở phần thập phân của số 22,7 có một chữ số nên khi lấy 22,7 : 0,01 thì ta được kết quả là viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải 22,7 và bỏ dấu phẩy đi, ta được 2270.

Do đó ta có: 22,7 : 0,01 = 2270.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống: 12 : 1,25 = ...

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

Vậy 12 : 1,25 = 9,6

Đáp án đúng điền vào ô trống là 9,6.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận