Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép chia số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 1130 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Tìm x, biết 100 : x = 16 : 0,1

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

100:x=16:0,1100:x=160   x=100:160   x=0,625

Vậy x = 0,625


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 7,5 × y = 150 – 49,5. Vậy y = ...

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

7,5×y=15049,57,5×y=100,5    y=100,5:7,5    y=13,4

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 13,4.


Câu 3:

Tính: (108,48 – 34,8) : 2,4 – 5,6 × 2,5

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

(108,4834,8):2,45,6×2,5=73,68:2,45,6×2,5=30,714=16,7

Vậy giá trị của biểu thức đã cho là 16,7.


Câu 4:

Số 54,2 là giá trị của biểu thức nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án A

Thực hiện tìm giá trị của từng biểu thức ta có:

195,12 : 3,6 = 54,2

22,017 : 3,58 = 6,15

32,52 : 6 = 5,42

66,495 : 715 = 0,093

Xét các kết quả của 4 biểu thức trên ta thấy chỉ có biểu thức 195,12 : 3,6 có giá trị là 54,2

Vậy đáp án đúng là: 195,12 : 3,6


Câu 5:

So sánh: 269,64 : 21,4 ? 61,56 : 3,8

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy:

So sánh: 269,64 : 21,4 ? 61,56 : 3,8 (ảnh 1)

Mà 12,6 < 16,2 nên 269,64 : 21, 4 < 61,56 : 3,8

Vậy đáp án đúng là dấu: <


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận