Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép cộng và phép trừ hai số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 1243 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho phép tính: 53,78 + 9,7. Cách đặt tính sau đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Cách đặt tính đã cho là sai, vì các chữ số của cùng một hàng chưa đặt thẳng cột với nhau, các dấu phẩy chưa thẳng cột với nhau.


Câu 2:

Tính: 46,15 + 38, 63

Xem đáp án

Đáp án C

Ta đặt tính và thực hiện tính nhưu sau:


Câu 3:

Tính: 293,75 – 66,26

Xem đáp án

Đáp án A

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

123,54 + 68 = ....

Xem đáp án

Đáp án B

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Số thích hợp điền vào ô trống là 191,54.


Câu 5:

Tính: 91 – 35,18

Xem đáp án

Đáp án B

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận