Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép cộng và phép trừ hai số thập phân có đáp án (Vận dụng)

  • 1146 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng có 58,5 gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp 33,8. Vậy cửa hàng có tất cả ... tạ gạo.

Xem đáp án

Đáp án C

Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo tẻ là: 58,5+33,8=92,3(kg)

Cửa hàng có tất cả số ki-lô-gam gạo là: 58,5+92,3=150,8(kg)

150,8kg=1,508 tạ.

Đáp số: 1,508 tạ.


Câu 2:

24,225km + 818m – 67,9hm = … km

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

24,225km+818m67,9hm=24,225km+0,818km6,79km=25,043km6,79km=18,253km

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 18,253.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho đường gấp khúc ABCD như hình vẽ:

Độ dài đường gấp khúc đó là ...m.

Xem đáp án

Đáp án C

Đổi: 48cm=0,48m; 7,7dm=0,77m

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

0,48+0,77+1,02=2,27(m)

Đáp số: 2,27m.


Câu 4:

385,18 trừ đi hiệu của 207,4 và 91,28 rồi cộng với 115 được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án C

Từ đề bài ta có biểu thức: 385,18(207,491,28)+115

Tính giá trị biểu thức trên ta có:

385,18(207,491,28)+115=385,18116,12+115=269,06+115=384,06


Câu 5:

Số trung bình cộng của ba số là 99, số thứ nhất là 56,34 và kém số thứ hai 14,29 đơn vị.

Vậy số thứ ba là ....

Xem đáp án

Đáp án A

Tổng của ba số đó là: 99×3=297

Số thứ hai là: 56,34+14,29=70,63

Số thứ ba là: 297(56,34+70,63)=170,03

Đáp án: 170,03


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận