Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép nhân số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 1263 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án D

- Khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.

- Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Vậy cả A và B đều đúng.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tính nhẩm: 38,04 × 10 = ...

Xem đáp án

Đáp án A

Khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số.

Do đó ta có: 38,04 × 10 = 380,4.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 380,4.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

9,8 × 34 = ...

Xem đáp án

Đáp án C

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 333,2.


Câu 4:

Tính: 31,6 × 7,2

Xem đáp án

Đáp án D

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy: 31,6 × 7,2 = 227,52


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tính nhẩm: 6798,4 × 0,001 = ...

Xem đáp án

Đáp án C

Khi nhân một số thập phân với 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái ba chữ số.

Do đó ta có: 6798,4 × 0,001 = 6,7984

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 6,7984.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận