Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép nhân số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 1402 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án

Đáp án B

Tính lần lượt từ trái sang phải ta có:

278,5 × 0,01 = 2,785;

2,785 × 58 = 161,53

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 2,785; 161,53.


Câu 2:

Tìm x, biết x : 6,2 = 52,2 + 12,4 × 0,1

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

x:6,2=52,2+12,4×0,1x:6,2=52,2+1,24x:6,2=53,44x=53,44×6,2x=331,328

Vậy x=331,328


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

15,756km = .... m

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có 1km = 1000m và 15,756 × 1000 = 15756.

Do đó: 15,756km = 15756m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 15756.


Câu 4:

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào ô trống:

654 – 4,85 × 68 + 506,1 .... 38,3 × 24 – 254 × 0,35

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Mà 830,3=830,3

Vậy 6544,85×68+506,1=38,3×24254×0,35


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

45,54 × 26 + 45,54 + 45,54 × 73 = 45,54 × 26 + 45,54 × ... + 45,54 × 73

= ... × (26 + ... +73) = ... × (... + 73)

= ... × ... = ...

Các số thích hợp cần điền theo thứ tự từ trên xuống và từ trái sang phải là:

Xem đáp án

Đáp án A

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải là 1; 45,54; 1; 45,54; 27; 45,54; 100; 4554


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận