Trắc nghiệm Luyện tập chung về số thập phân có đáp án ( Nhận biết )

  • 1503 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thập phân 325,98 đọc là ba trăm hai mươi lăm phẩy chín mươi tám. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Số thập phân 325,98 đọc là ba trăm hai mươi lăm phẩy chín mươi tám.

Vậy cách đọc đã cho là đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phần nguyên của số thập phân 135,28 là 

Xem đáp án

Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên.

Do đó, phần nguyên của số thập phân 135,28 là 135.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 135.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Số nào dưới đây bằng với số 69,080?

Xem đáp án

Số 69,080 có thể thêm hoặc bớt vào tận cùng bên phải phần thập phân các chữ số 0 thì vẫn được một số thập phân bằng nó.

Ta có: 69,080 = 69,08 = 69,0800 = 69,08000 = ...

Do đó cả ba đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận