Trắc nghiệm Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ có đáp án (Nhận biết)

  • 1418 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi làm thí nghiệm nên sử dụng hóa chất với 1 lượng nhỏ nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án D

Khi làm thí nghiệm nên sử dụng hóa chất với 1 lượng nhỏ nhằm mục đích gì?

- Tiết kiệm về mặt kinh tế.

- Giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môi trường.

- Giảm độ phát hiện, tăng độ nhạy của phép phân tích.


Câu 2:

2 bình không nhãn, mỗi bình đựng 1 khí: CO2, SO2. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

Xem đáp án

Đáp án C

Thuốc thử để nhận biết CO2 và SO2 là dung dịch Br2. SO2 làm mất màu dung dịch Br2 còn CO2 thì không

SO2+2Br2+2H2O2HBr+H2SO4


Câu 3:

Để nhận biết các chất rắn riêng biệt sau: CuO, Al, MgO, Ag ta dùng thuốc thử là

Xem đáp án

Đáp án D

Dùng dung dịch H2SO4


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

A. Đúng

B. Sai vì Al nhường 3e, còn Cr chỉ nhường 2e do vậy số mol H2thu được khác nhau

C. Sai BaO + H2O → Ba(OH)2; Ba(OH)2+Na2CO3BaCO3+2NaOH => thu được BaCO3 kết tủa

D.Sai vì nung AgNO3 cho kim loại Ag chứ không phải oxit


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong không khí ẩm, bề mặt của gang bị ăn mòn điện hóa.

(b) Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều tồn tại ở trạng thái rắn.

(c) Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

(d) Bán kính của nguyên tử kim loại luôn lớn hơn bán kính của nguyên tử phi kim.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Đúng vì hình thành cặp điện cực Fe - C nên bề mặt gang bị ăn mòn điện hóa.

(b) Sai, Hg là kim loại duy nhất tồn tại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường.

(c) Đúng.

(d) Sai, còn phụ thuộc vào điện tích hạt nhân, số lớp e...

→ Có 2 phát biểu đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận