Trắc nghiệm Lý thuyết về Văn bản tường trình có đáp án

  • 344 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dòng nào nói đúng nhất mục đích viết văn bản tường trình?

Xem đáp án

Trả lời:

Văn bản tường trình nhằm làm cho cấp trên hoặc một tổ chức nào đó hiểu đúng sự việc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Khi trình bày sự việc đã xảy ra trong văn bản tường trình phải như thế nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Khi trình bày sự việc đã xảy ra trong văn bản tường trình phải trung thực, khách quan, rõ ràng, chính xác.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Lời văn trong văn bản tường trình cần đạt yêu cầu gì ?

Xem đáp án

Trả lời:

 Lời văn trong văn bản tường trình cần giản di, chính xác, dễ hiểu.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Mục nào sau đây không phù hợp với văn bản tường trình ?

Xem đáp án

Trả lời:

 Trong văn bản tưởng trình không nên đưa cảm xúc của người viết tường trình.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phần mở đầu văn bản tường trình không có mục nào trong những mục sau?

Xem đáp án

Trả lời:

Lời đề nghị hoặc cam đoan nằm ở phần cuối văn bản tường trình

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận