Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... có đáp án (Thông hiểu)

  • 650 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết x : 10 = 24,7 + 8,52

Vậy x = …

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

x:10=24,7+8,52x:10=33,22x=33,22×10x=332,2

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 332,2.


Câu 2:

Số 12,058 nhân với số nào để được 1205,8?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy 1205,8 là số thập phân có dấu phẩy dịch chuyển sang phải hai chữ số so với số thập phân 12,058 nên để được số 1205,8 thì số 12,058 phải nhân với 100.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

4,21m = ...cm

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có 1m = 100cm và 4,21 x 100 = 421 nên 4,21m = 421cm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 421.


Câu 4:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chố chấm:

3,14 × 10 … 6,15 × 4 + 4,05

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

+)3,14×10=31,4+)6,15×4+4,05=24,6+4,05=28,65

Mà 31,4>28,65

Vậy 3,14×10  >  6,15×4+4,05


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

6,139 × 172 + 6,139 × 828 = ....

Xem đáp án

Đáp án C

6,139×172+6,139×828=6,139×(172+828)=6,139×1000=6139

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 6139.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận