Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... có đáp án (Vận dụng)

  • 1121 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 can nhựa chứa được 5,6 lít dầu. Vậy 100 can như thế chứa được … lít dầu.

Xem đáp án

Đáp án B

100 can như thế chứa được số lít dầu là:

5,6 × 100 = 560 (lít)

Đáp số: 560 lít

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 560.


Câu 2:

Một ô tô chở 6 bao gạo và 10 bao mì. Biết mỗi bao gạo nặng 45,5 kg, mỗi bao mì nặng 50,8 kg. Hỏi ô tô đó chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và mì ?

Xem đáp án

Đáp án A

Số gạo ô tô đó chở là:

45,5  x  6  =  273 (kg)

Số mì ô tô đó chở là:

50,8  x  10 = 508 (kg)

Ô tô đó chở số gạo và số mì là:

273 + 508 = 781 (kg)

Đáp số: 781 kg


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình chữ nhật MNPQ có số đo như hình vẽ:

Vậy chu vi hình chữ nhật MNPQ là ... dm.

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là ....

Các số cần điền lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đổi 2m5cm = 20,5dm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là             

(20,5 + 10) × 2 = 61 (dm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:             

20,5 × 10 = 205 (dm2)

Đáp số: Chu vi 61dm; Diện tích 205dm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 61; 205.


Câu 4:

Một cửa hàng hoa quả có 28 quả dưa hấu, mỗi quả nặng 3,25kg. Biết cửa hàng đã bán hết 18 quả dưa hấu. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu?

Xem đáp án

Đáp án A

Sau khi bán, cửa hàng còn lại số quả dưa hấu là:

28 – 18 = 10 (quả)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam dưa hấu là:

3,25 × 10 = 32,5 (kg)

Đáp số: 32,5kg


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết trung bình cộng của 10 số là 83,52, trung bình cộng của 9 số đầu là 78,5. Vậy số thứ 10 là ....

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng của 10 số đó là: 83,52 × 10 = 835,2

Tổng của 9 số đầu là: 78,5 × 9 = 706,5

Số thứ 10 là: 835,2 – 706,5 = 128, 7

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 128,7.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận