Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với một số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 1189 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Phép nhân số thâp phân có tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

- Phép nhân số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi: a × b = b × a.

- Phép nhân số thập phân có tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại: (a × b) × c = a × (b × c).

Vậy cả A và B đều đúng.


Câu 2:

Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc chuyện dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba… chữ số. Phát biểu trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Vậy phát biểu đề bài đưa ra là sai.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

9,9 × 4,25 = ... × 9,9

Xem đáp án

Đáp án A

Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi hay a × b = b × a.

Do đó ta có  9,9 × 4,25 = 4,25 × 9,9.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 4,25.


Câu 4:

Tính nhẩm: 52,8 × 0,1

Xem đáp án

Đáp án C

Khi nhân một số thập phân với 0,1 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số.

Do đó ta có: 52,8 × 0,1 = 5,28.


Câu 5:

Tính nhẩm: 36,1 × 0,001

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

36,1×0,001=0036,1×0,001=0,0361


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận