Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với một số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 1399 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Tính: 12,5 × 1,3

Xem đáp án

Đáp án D

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 12,5×1,3=16,25


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

8,215 × 4,7 = ...

Xem đáp án

Đáp án C

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 38,6105.


Câu 3:

Tìm x biết x : 3,7 = 5,4

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

x:3,7=5,4x=5,4×3,7x=19,98

Vậy x=19,98


Câu 4:

Số 182,09 nhân với số nào để được 1,8209?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy 1,8209 là số thập phân có dấu phẩy dịch chuyển sang trái hai chữ số so với số thập phân 182,09 nên để được số 1,8209 thì số 182,09 phải nhân với 0,01.


Câu 5:

Tính: 23,5 + 18,2 × 1,75

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

23,5+18,2×1,75=23,5+31,85=55,35

Vậy đáp án đúng là 55,35.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận