Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với một số tự nhiên có đáp án (Nhận biết)

  • 1483 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Phép tính sau đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Tích 256 × 7 đã tính đúng và bằng 1792.

Phần thập phân của số 25,6 có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái. Tuy nhiên ở đây đã dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ trái sang phải.

Vậy phép tính đã cho là sai.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

17,3 × 5 = ...

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt tính rồi thực hiện phép tính ta có:

×17,35¯86,5

Vật đáp án đúng điền vào ô trống là 86,5.


Câu 3:

Tính 4,36 × 32

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

Vậy 4,36×32=139,52


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào ô trống (1) là ....

Số thích hợp điền vào ô trống (2) là ....

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống (1) là 50,16.

Đáp án đúng điền vào ô trống (2) là 34,72.


Câu 5:

Tính:

38,75 × 8 : 5

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 38,75×8:5=310:5=62

Vậy đáp án đúng là 62.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận